მისია

ქართულ-ამერიკული სკოლის მისიაა შექმნას თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, უსაფრთხო და მზრუნველი გარემო.

მოსწავლის საჭიროებებზე ორიენტირებული წამახალისებელი აქტივობებით, უახლესი სასწავლო მეთოდების გამოყენებით, ეროვნული და საერთაშორისო პროგრამების სინთეზით მოსწავლეებმა შეიძინონ ცოდნა, გამოიმუშაონ კრიტიკული, შემოქმედებითი აზროვნებისა და მუდმივად ცვალებად გარემოში ადაპტაციის უნარი.

სკოლის პრიორიტეტებია:

  • ჯანსაღი ცხოვრება;
  • ტოლერანტობა;
  • ჰუმანიზმი;
  • პატრიოტიზმი,
  • გარემოს დაცვა.